Úvod  > Stožáry  > Zatížení stožárů, výpočet

Zatížení stožárů, výpočet

NAVRHOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ

1. CHARAKTERISTICKÁ ZATÍŽENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ

Norma ČSN EN 40-3-1 stanovuje zatížení pro návrh osvětlovacího stožáru nepřesahující výšku 20 m. Základní publikace je ENV 1991-2-4 Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Část 2-4: Zatížení větrem.

Základní požadavky této normy jsou nezbytné pro návrh konstrukce a úzce souvisí s použitím stožáru. Optimalizace návrhu vychází ze zadání větrové oblasti, kategorizace terénu (zastavěnosti) a topografie terénu (členitosti).

Zatížení osvětlovacího stožáru je dáno silami od tlaku větru a stálého zatížení.

Vodorovná síla od tlaku větru     Fc = Accq(z)

  • Ac plocha úseku stožáru do svislé roviny kolmé ke směru větru (m2)
  • c tvarový součinitel úseku stožáru
  • q(z) hodnota tlaku větru (N/m2)

Hodnota tlaku větru       q(z) = ?ßfCe(z)q(10)   , q(10) = 0,5?C2sVref

  • q(10) je referenční tlak větru
  • ? součinitel závislý na velikosti stožáru
  • ß součinitel závislý na dynamickém chování stožáru
  • f součinitel topografie
  • Ce(z) součinitel závislý na kategorii terénu a na výšce nad terénem

Referenční tlak větru q(10) vyjadřuje vliv zeměpisné polohy osvětlovacího stožáru.

2. NÁVRH A OVĚŘENÍ VÝPOČTEM

Norma ČSN EN 40-3-3 stanovuje požadavky pro ověření návrhu osvětlovacího stožáru výpočtem pro stožáry nepřesahující výšku 20 m. Výpočty používané jsou založeny na zásadách mezních stavů:

  1. mezní stav únosnosti, který odpovídá únosnosti osvětlovacího stožáru
  2. mezní stav použitelnosti, který se vztahuje na průhyby osvětlovacího stožáru v provozním stavu.

Základní publikace je ENV 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Vypočtené ohybové momenty se zkombinují v jeden ohybový moment Mp, který vyjadřuje nejnepříznivější účinek v uvažovaném průřezu stožáru.

Únosnost v ohybu

Únosnost v ohybu

Únosnost v kroucení

Únosnost v kroucení

Návrh stožáru je závislý na zatížení větrem, sněhem a námrazou dle normy ČSN 73 0035 a odpovídá normě ČSN 73 26 01 Provádění ocelových konstrukcí. Sváry jsou navrhovány tak, aby plně nahradily základní materiál stožáru.

Galerie

thmb-51-30.JPG
thmb-52-31.jpg

Přílohy

AKTUALITY

25. 09. 2021
Naše firma dodala stožáry k novému východu z Hlavního nádraží Praha směrem na Žižkov a Vinohrady.
29. 08. 2021
Dlouho očekávané slavnostní otevření parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře proběhlo poslední prázdninovou neděli i za účasti reprezentantů naší firmy.
30. 07. 2021
Od 1. září 2021 bude platit nový ceník stožárů, výložníků a jejich příslušenství. Máme pro Vás dobrou zprávu: díky efektivitě výroby a předzásobení se nám daří držet ceny pod konkurencí. Přesvědčte se sami níže.