Úvod  > Zárubně  > Technické podmínky

Technické podmínky ocelových zárubní ZAKO®

I. Všeobecné údaje určení výrobku

Ocelové zárubně ZAKO vyráběné podle základních ustanovení ČSN 746501 jsou rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděné do obvodové nebo příčkové stěny, případně montované do sádrokartonové stěny, určené pro osazení dveřním křídlem. Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry plní funkci nosné konstrukce pro požární dveřní křídlo a jako celek slouží k chránění únikových cest a k oddělení požárních úseků, brání šíření požáru, zejména pronikání tepla a plamene a současně plní další požadavky dané vlastnostmi a použitím dveřního křídla. Vhodné sestavy požárních uzávěrů jsou dány příslušnými certifikáty a stavebně technickými osvědčeními výrobců dveřních křídel (příloha č.4)

II. Technický popis výrobku

Ocelové zárubně jsou rámové konstrukce vyráběné z tenkostěnných profilů o minimální tloušťce 1,5 mm, jakosti materiálu 11 343, 11 373, 11 375. Základní rozměry zárubní jsou v přímé vazbě na použité dveřní křídlo. Hloubka profilu je závislá na rozměru (tloušťce) stěny. Do zdiva, popř. nosné konstrukce jsou zárubně kotveny pomocí kotevních prvků ve stojinách, do podlahy mohou být kotveny svým přesahem. Zárubně plní svoji funkci až po zabudování do stavby, které musí být provedeno v souladu s montážním návodem výrobce.

III. základní rozměry výrobků:

Základní rozměry zárubní jsou dány: a) světlou výškou (H), která je vždy u typizovaných zárubní 1970 mm
b) světlou šířkou (B)- standardně 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm
c) rozměrem profilu, který je závislý na navazující šířce stěny

BxH:

600 x 1970, 700 x 1970, 800 x 1970, 900 x 1970, jednokřídlové
1250 x 1970, 1450 x 1970, 1600 x 1970, dvoukřídlové

IV. Provedení:

Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle ČSN 74 6501 a rozměrově odpovídají požadavkům českého stavebnictví. Standardně je zárubeň konstruována pro dveře otočné s polodrážkou 25x15 mm. Součástí nabídky jsou i zárubně pro dveře bez polodrážky, případně dle normy DIN.
Zárubeň se vyrábí ve 2 provedeních:
- bez těsnění
- s drážkou pro celoobvodové těsnění, značeno písmenem D
Zárubně s celoobvodovým těsněním, které je buď z lehčeného PVC nebo ze silikonu a je součástí dodávky, jsou zároveň osazeny závěsy k zašroubování umožňujícími seřízení dveřního křídla, tak aby co nejlépe přiléhalo k zárubni.
Zárubeň je opatřena ochranným přepravním nátěrem základní barvou.
Případné odlišnosti od základního provedení jsou uvedeny u jednotlivých typových řad.
Na zárubni jsou osazeny kotevní prvky a přepravní prahová spojka, kterou je možno po zabudování zárubně odstranit.

V. Použité materiály:

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm, jakostní třídy 11.
Standardně je zárubeň osazena 3 závěsy. Podle typu jsou použity závěsy pevné nebo stavitelné (šroubovací, kapsové..).

VI. Klasifikace požární odolnosti ocelových zárubní

Výrobce dveřního křídla, který je držitelem certifikátu sestavy požárního uzávěru (Příloha č.3) označí dveřní křídlo a ocelovou zárubeň v souladu s vyhláškou 202/1999 Sb.
E - celistvost konstrukce, schopnost požárního uzávěru bránit po deklarovanou dobu průniku plamenů a horkých plynů na odvrácenou stranu při normové zkoušce požární odolnosti.
I - izolační schopnost, schopnost požárního uzávěru vystaveného účinkům požáru omezit po deklarovanou dobu nárůst teploty na odvrácené straně tak, aby se pohyboval pod normovou teplotou.
W - tepelně izolační schopnost, schopnost požárního uzávěru vystaveného účinkům požáru omezit po deklarovanou dobu hustotu tepelného toku na odvrácené straně tak, aby se pohybovala pod normovou hodnotou
t - doba v minutách při normovém průběhu požáru, při níž byl dosažen mezní stav
C - funkční vybavení požárního uzávěru
+ - použití požárního těsnění v konstrukci dveřní sestavy
D1,D2,D3 - značka druhu konstrukce z hlediska hořlavosti

VII. Certifikace:

Zárubně ZAKO jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, a § 5 nařízení vlády č.163/2002 certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., certifikátem číslo 090-009713.(Příloha č.1) Na základě těchto skutečností bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě. (Příloha č.2)

VIII. Značení ocelových zárubní

Každá zárubeň je označena samolepícím štítkem, na kterém je uvedeno označení zárubně a účel použití. Součástí značení je i uvedení EAN kódu v grafické podobě pro elektronické snímání při příjmu na sklad a následném výdeji. Zárubeň pro sestavu požárního uzávěru je označena na konci písmenným znakem PO. Příklad obchodního značení: H 95 800 L - PO Dále je ocelová zárubeň označena značkou svářeče a výrobním číslem zahrnujícím rok výroby.

IX. Montáž ocelových zárubní - osazení

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry se osazují v nehořlavých konstrukcích podle ČSN 73 0802 nebo v konstrukci D1 podle ČSN 73 0804. Před osazením zárubní je nutné provést vizuální kontrolu, zkontrolovat pravoúhlost a rovnost rámu, případně zkontrolovat základní funkční rozměry, s cílem zjistit vady vzniklé neodbornou manipulací, dopravou a skladováním. Osazení zárubně se provádí podle montážního návodu. Při zabudování se používají materiály se silikátovými pojivy s vhodnou požární odolností. Neodborné osazení zárubně může mít vliv na funkčnost požárního uzávěru, případně na snížení požární odolnosti.

 

X. Doprava, skladování, manipulace

Doprava je zajišťována po dohodě s výrobcem. Zárubně se přepravují převážně ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému posunu a padnutí. V závislosti na skladbě přepravovaného množství lze využít i prostor uvnitř zajištěné řady zárubní, tj. svisle na boku stojky. Skladování ocelových zárubní se provádí v suchých prostorách ve svislé poloze, nezatížené, volně postavené, aby nedocházelo k jejich deformaci.
Manipulace se zárubněmi by měla zohledňovat vlastnosti tenkostěnných otevřených profilů, které jsou náchylné na zborcení, zkroucení. Snadno dochází k lokální deformaci plechu při nárazu a pádu výrobku při neodborné manipulaci.

XI. Údržba, záruka

Ocelové zárubně nevyžadují speciální údržbu. Lze je omývat vlažnou vodou s použitím přiměřených mycích prostředků, s ohledem na použitou konečnou povrchovou úpravu. Dveřní závěsy se jedenkrát ročně promažou mazacím tukem, při vysazení dveřního křídla. Do ocelových zárubní v sestavě požárního uzávěru je zakázáno vyvrtávat otvory, nebo jinak porušovat jejich celistvost. Případné deformace a mechanické porušení mohou mít vliv na jejich požární odolnost. Způsob bezpečného uzavření a plnění funkce stanoví uživatel v požárním řádu. Záruční doba je stanovena dle příslušného zákona. Záruka se nevztahuje na dveřní kování, na vady způsobené neodbornou montáží, dopravou a skladováním.

XII. A něco navíc...

Kooperativa vyrábí kromě typizovaných zárubní ZAKO i zárubně atypických rozměrů, jako např. různé hloubky profilů, výšky či šířky odlišné od normy, zárubně s nadsvětlíkem apod., vždy podle požadavků zákazníka a na základě konzultace s referentem prodeje zárubní.

 

V případě na vyžádání následující přílohy:

Příloha č.1 – Certifikace ocelových zárubní ZAKO
Příloha č.2 – Prohlášení o shodě
Příloha č.3 – Certifikace ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry
Příloha č.4 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikátu ocelových zárubní ZAKO
Příloha č.5 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikátu ocel.zárubní v sestavě pro požární uzávěry