Úvod  > Zárubně  > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi kupující firmou (dále jen „kupující“) a firmou Kooperativa, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice (dále jen „prodávající“) vztahující se na prodej ocelových zárubní, ocelových stožárů, tvarovaného skla, dekorovaného skla, dalších výrobků a služeb nabízených prodávajícím ( dále jen „zboží“ ) a jejich dopravy.

Rozšíření, doplnění nebo změny sjednané nad rámec těchto obchodních podmínek musí být zahrnuty písemnou formou do kupní smlouvy a mají přednost před zněním těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné, pokud na ně při uzavírání smlouvy odkáží.

II. Předmět plnění

Předmět plnění smlouvy (zboží) je určen v rozsahu stanoveném:

 1. oboustranně uzavřenou písemnou smlouvou, není-li, pak
 2. písemným přijetím návrhu na uzavření smlouvy/objednávky kupujícího, není-li, pak
 3. návrhem na uzavření smlouvy, pokud prodávající svým chováním dá vzhledem k okolnostem případu dostatečným způsobem najevo, že návrh přijímá

III. Ujednání o cenách

Cena zboží je uvedena v příloze těchto obchodních podmínek – v ceníku zboží prodávajícího.

Kupní cena je cena FCO Uhlířské Janovice. Náklady na dopravu z tohoto místa do míst určených kupujícím hradí kupující. Prodávající může zajistit dopravu pro kupujícího.

Ceníky jsou platné do na dobu uvedenou v ceníku nebo do vydání nového ceníku, převážně na dobu jednoho roku.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto ceny i v průběhu kalendářního roku z důvodu:

 • změny kurzu CZK o více než 5%
 • změn cen vstupních materiálů
 • změn platných celních a daňových předpisů
 • popř. změn dalších objektivních podmínek

IV. Platební podmínky

V závislosti na předmětu smlouvy požaduje prodávající:

 1. úplné placení předem u zakázkových výrob
 2. částečné placení předem u zakázkových výrob
 3. placení na daňový doklad/fakturu
 4. placení v hotovosti do pokladny u nových zákazníku a zboží do hodnoty 5.000,- Kč

Kupní cena je standardně splatná do 14ti dnů ode dne odeslání faktury.

V. Doba plnění

Prodávající je oprávněna plnit v období určeném ve smlouvě kdykoliv a podle vlastní volby. Dílčí dodávky jsou možné.

Povinnost dodat v době plnění je ze strany prodávajícího splněna, pokud :

 1. plnil na místě stanoveném smlouvou, nebo není-li určeno
 2. předal zboží dopravci pro přepravu kupujícímu, nebo
 3. zaslal písemně kupujícímu zprávu o připravenosti zboží k odběru nejméně 3 dny před uplynutím doby plnění a kupující zboží neodebral, a to ke dni uvedeném v oznámení o uskladnění zboží,
 4. kupující ani přes písemnou výzvu nezaslal prodávajícímu přepravní dispozice, ačkoliv se k tomu ve smlouvě zavázel, a to ke dni uvedeném v oznámení o uskladnění zboží.
 5. podpisem dodacího listu ze strany kupujícího

VI. Skladné

Prodávající je oprávněn v případech uvedených v čl.5,písm.c),d) těchto podmínek účtovat kupujícímu skladné ve výši 0.1 % kupní ceny za každý byť jen započatý den. Nevzniknou-li prodávajícímu prokazatelně vyšší náklady na skladování, může skladné činit maximálně 10 % z kupní ceny za celou dobu skladování zboží.

Totéž platí v případě, že k prodlení se splněním došlo na základě písemné žádosti kupujícího.

VII. Převzetí zboží

Kupující je povinen se přesvědčit při přechodu nebezpečí škody na zboží o jeho množství, jakosti a provedení. Má-li zboží vady zřejmé, je kupující povinen oznámit to ihned po jejich zjištění písemně prodávajícímu.

Ostatní vady je povinen oznámit kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně.

Pokud je kupující v prodlení se splněním povinnosti zboží odebrat je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení se splněním povinnosti.

Pokud kupující odmítne zboží z důvodu chybného objednání, změny objednávky apod. převzít a vrací zboží prodávajícímu, účtuje prodávající kupujícímu manipulační poplatek 10-100% z ceny dodaného zboží. Výši manipulačního poplatku určí prodávající na základě zjištění rozsahu poškození a také dle typu zárubně (skladové položky 10-30%, atypické položky 30-100%) viz. rozdělení typů zboží v Rámcových obchodních podmínkách. Doprava zboží je v případě odvozu zboží účtována v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vady

Zboží má vady, nedodá-li prodávající zboží v množství, jakosti a provedení určeného smlouvou.

V případě vady zboží rozhodne prodávající po dohodě s kupujícím o tom, zda poskytne kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo dodá chybějící zboží nebo zda odstraní vady opravou či poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout po dohodě přiměřený čas k odstranění vad zboží. V případě neodstranění vad zboží v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

IX. Záruka na jakost zboží

Prodávající ručí kupujícímu, že po dobu 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží, bude zboží způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě a bude mít vlastnosti stanovené ve smlouvě.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vadnou nebo neodbornou manipulací, přehnaným a neúměrným namáháním, nevhodným pracovním prostředím, neodborně provedenými změnami a vadnou údržbou apod.

Záruka se nevztahuje též na nevhodné skladování zboží, neodbornou instalaci, případně montáž a použití k účelu jinému než na který je výrobek určen.

Pro práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících za záruky na jakost zboží platí přiměřeně ustanovení čl. VII.

X. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Do této doby není kupující oprávněn zboží zastavit nebo jím ručit.

Pokud zboží s výhradou vlastnictví kupující zpracuje s jiným zbožím, získává prodávající spoluvlastnictví na nově vzniklých věcech v poměru hodnoty zboží patřící prodávajícímu i k ostatním zpracovaným věcem. Rozhodující je poměr v okamžiku zpracování.

Pokud zboží s výhradou vlastnictví bude neoddělitelně smíšeno s jinými předměty, získává prodávající spoluvlastnictví na nově vzniklých věcech v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k ostatním přimíšeným věcem v okamžiku smíšení.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží nebo předáním zboží dopravci pro přepravu kupujícímu. K přechodu dochází i tehdy, kdy je kupující v prodlení s převzetím zboží ( viz čl.V. písm.c) d) podmínek).

Nedojde-li k převzetí zboží kupujícím na jeho písemnou žádost, přechází nebezpečí škody na něj ode dne, kdy je prodávající připravena plnit, a to ke dni odeslání oznámení o uskladnění.

XI. Odstoupení od smlouvy pro nemožnost plnění

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je splnění smlouvy znemožněno okolnostmi na straně kupujícího. Jde-li o částečné znemožnění splnění, je prodávající oprávněn odstoupit od znemožněné části smlouvy.

V těchto případech má prodávající právo na náhradu škody ve výši rozpracované výroby u výrobků na zakázku nebo atypických výrobků.

U skladových položek zboží má prodávající právo úhradu nákladů s objednávkou spojených, která je paušalizována smluvní pokutou co do výše 5% z ceny objednaných výrobků.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že vinou prodávajícího je plnění ze smlouvy znemožněno. Jde-li o částečné znemožnění plnění ze smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy pokud by částečné plnění nezajistilo naplnění účelu se kterým byla smlouva uzavřena.

XII. Další ustanovení

Nabídka ze strany prodávajícího platí, není-li stanoveno v nabídce jinak, po dobu 30 dnů ode dne odeslání.

Pozbudou-li některá ustanovení smlouvy platnost, zůstává smlouva v ostatních částech platná. Toto neplatí v případě, že by další platnost smlouvy měla pro jednu ze smluvních stran za následek přílišnou tvrdost.

Totéž platí o informacích sdělených si smluvními stranami které jsou označeny jako informace důvěrné.

AKTUALITY

22. 02. 2021
Aktualizovali jsme informační leták věnovaný našim exteriérovým dveřím.
29. 01. 2021
Připravili jsme pro Vás nový přehledný ceník našich celokovových dveří.
01. 04. 2019
Vážení zákazníci, v příloze naleznete náš nový leták, ve kterém Vám představujeme drážkové zárubně ZAKO.